linkedin    
  

Beschermingsbewind

Wat houdt bewind in?
Volgens de wet is iedereen die 18 jaar of ouder is in beginsel handelingsbekwaam. Iemand die onder beschermingsbewind wordt gesteld blijft handelingsbekwaam. Dit houdt in dat zij rechtshandelingen kunnen verrichten echter mag iemand die onder bewind staat niet meer zelf beslissen over zijn goederen en vermogen.

Wat doet een bewindvoerder?
Een bewindvoerder behartigt de financiële belangen van de persoon die onder bewind staat en beslist over zijn/haar goederen en vermogen. Rechthebbende wordt hierover geïnformeerd en indien nodig vindt er overleg plaats. De kantonrechter benoemt de bewindvoerder. Het doel van de maatregel bewind is het beschermen van de financiële belangen van de betrokkene en om mogelijk misbruik van zijn situatie door anderen te voorkomen.

 

Aanmelden beschermingsbewind
Er vindt een kennismakingsgesprek plaats waarin nader toegelicht wordt wat bewindvoering in de praktijk inhoud. Tevens zullen onderstaande documenten samen met u worden doorgenomen.

Verzoekschrift tot onderbewindstelling
Plan van Aanpak
Aanvullende Plan van Aanpak (indien er spraken zijn van schulden) 

Akkoordverklaring
Indien er een akkoordverklaring per familielid toegevoegd dient te worden waaruit blijkt dat de nog in leven zijnde naaste familieleden akkoord gaan met het verzoek van de voorgestelde bewindvoerder, dan dient de verzoeker deze binnen één week zelf op te sturen naar de rechtbank. Een akkoordverklaring hoeft niet te worden opgestuurd indien de desbetreffende familieleden op de zitting aanwezig zullen zijn. 

De bewindvoerder voegt een ondertekende bereidverklaring toe waarin er aangegeven wordt dat hij/zij de financiële belangen van rechthebbende zal behartigen.

Er zijn twee redenen om een verzoek in te dienen
Er is spraken van een lichamelijke en/of geestelijke toestand waardoor u tijdelijk of duurzaam niet in staat bent ten vollen uw vermogensrechtelijke belangen zelf behoorlijk waar te nemen.  Bijlage bij dit verzoek: medische verklaring van een onafhankelijke arts

Als gevolg van verkwisting of het hebben van problematische schulden bent u niet in staat om uw vermogensrechtelijke belangen behoorlijk waar te nemen.  Bijlage bij dit verzoek: een schuldenoverzicht

Inschrijving in het Centraal Curatele- en bewindregister
Het Centraal Curatele- en bewindregister bevat een overzicht van de personen voor wie een curatele is uitgesproken en personen van wie het vermogen onder bewind is gesteld. Als de curatele of het bewind wordt opgeheven, dan wordt dit gepubliceerd en wordt de registratie verwijderd uit het register.

Duur aanvraagprocedure
Het gehele proces duurt ongeveer 8-10 werkweken.

Zodra alle documenten verzonden zijn naar de rechtbank is de verwerktijd ongeveer twee werkweken. Wegens drukte kan het ook langer duren dan verwacht. Rechthebbende en de bewindvoerder ontvangen beiden een brief met een oproepdatum. De oproepdatum kan ongeveer vier werkweken in de toekomst liggen. Bij een benoeming volgt de beschikking binnen twee werkweken.

Wanneer gaat beschermingsbewind starten?
Na ontvangst van de gerechtelijke beschikking kan de bewindvoerder daadwerkelijk aan de slag.

Wat gaat de bewindvoerder doen met uw bankrekening?
Er wordt eerst contact opgenomen met de bank met het verzoek de betaalrekening om te zetten naar een beheerrekening. Dit betekend dat de toegang voor u zal worden geblokkeerd. Indien nodig zal er een leefgeldrekening geopend worden. Zodra de bewindvoerder bericht krijgt van de bank dat de opdracht is verwerkt, bent u niet meer zelf verantwoordelijk voor uw betalingsverplichtingen. De bewindvoerder neemt deze taak dan van u over.

LET OP: u blijft dus zelf verantwoordelijk voor de betalingsverplichting tot op het moment dat de opdracht bij de bank is verwerkt.

Hoeveel leefgeld wordt er overgemaakt?
Er dient voldoende saldo op de beheerrekening te staan om leefgeld over te kunnen maken. Het bedrag wordt in overleg naar boven of naar beneden bijgesteld. Extra verzoeken worden over het algemeen aan het begin van iedere maand beoordeeld. Houdt er rekening mee dat het verzoek kan worden afgewezen.

Alleenstaanden – minimaal €40 per week
Een meerpersoonshuishouden - €70 per week
Intramuraal - €20 per week

Wat gebeurt er met de post?
Alle post dat betrekking heeft op uw financiën zal naar de bewindvoerder gaan. Hierdoor kan er direct actie ondernomen worden op nota’s en eventuele achterstanden. Mocht u toch nog post ontvangen dan is het van belang dat u de post direct doorstuurt zodat er een adreswijzigingen doorgegeven kan worden. Eventuele “vervelende” geldeisers en deurwaarders dienen contact op te nemen met de bewindvoerder. Mocht er toch iemand aan uw deur komen kunt u een kopie van de gerechtelijke beschikking overhandigen. Indien deze nog niet voorhanden is, mag u een kopie van uw verzoekschrift tot onderbewindstelling overhandigen.

Inkomsten
Alle inkomsten zoals salaris, uitkering, toeslagen, kinderbijslag en overige tegemoetkomingen moet naar de beheerrekening worden overgemaakt. Indien het inkomen onder bijstandsniveau daalt, dan dient u zelf een aanvullende uitkering aan te vragen. U blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het generen van voldoende inkomsten.

Wat zegt de wet over kinderbijslag
Op grond van artikel 23 lid 1 sub c Algemene kinderbijslagwet moet kinderbijslag buiten beschouwing gelaten worden indien er sprake is van toepassing schuldsanering natuurlijke personen. Let wel op, er is sprake van een uitzondering. Het kan zijn dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een onverschuldigde betaling heeft verricht met betrekking tot de Kinderbijslag. Als hier sprake van is, dan kan het zijn dat de SVB beslag legt op de kinderbijslag. Naast bovengenoemde staat in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, in artikel 6: “Ieder kind heeft het recht op leven. De overheid waarborgt zoveel mogelijk het overleven en de ontwikkeling van het kind”. Wat hierin niet is meegenomen is het feit dat cliënt conform art 1:431 BW onder beschermingsbewind is geplaatst vanwege het feit dat deze tijdelijk of duurzaam niet in staat is ten volle zijn vermogensrechtelijke belangen behoorlijk waar te nemen. Daarnaast komen conform art 1: 438 BW alle gelden en goederen niet toe aan de rechthebbende maar aan de bewindvoerder. De kinderbijslag is dus vrij van beslag en het kind heeft dus recht op leven en onderhoud, maar als bewindvoerder beheer je het geld en behartig je de financiële belangen. Hiertoe behoort ook het uitgeven van de kinderbijslag. Als er bijvoorbeeld sprake is van een negatief budgetplan en/of er is sprake van een problematische schuldensituatie, dan is het niet raadzaam om de kinderbijslag vrij besteedbaar ter beschikking te stellen aan de cliënt. Dit kan in zo’n geval beter aangewend worden voor het aanzuiveren van het maandelijkse tekort in de vaste lasten; een uithuiszetting of afsluiting van energie of water is immers ook niet in het belang van het kind

Uitgaven
Alle uitgaven zullen op een verantwoorde manier worden gedaan en indien noodzakelijk zullen er uitgavenposten aangepast worden. Indien er onvoldoende saldo op de beheerrekening staat, is het voor de bewindvoerder niet mogelijk om de vaste laten te betalen en/of het leefgeld over te maken.

Onview
U ontvangt een inlogcode van Onview zodat er 24/7 inzage is in de financiën. De transacties worden aan het begin van iedere maand geüpload.
 

Schulden
Zijn er problematische schulden dan zullen wij de aanmelding voor u maken bij schuldhulp. Alvorens de aanmelding wordt gedaan bij deze instantie dient u financieel stabiel te zijn. Dit houdt in dat er een goede balans is tussen uw inkomsten en uitgaven. Ook mogen er op korte termijn geen veranderingen plaatsvinden welke negatieve gevolgen zouden kunnen hebben op het budgetplan.

Klachtenregeling
Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de dienstverlening van de bewindvoerder. In dit geval kunt u dit bespreken met de bewindvoerder. Als dit niets oplevert dan kunt u schriftelijk een klacht bij de kantonrechter indienen. De rechter beoordeelt of de klachten gegrond zijn en er vindt eventueel een zitting plaats. In het uiterste geval kan de bewindvoerder vervangen worden door een andere bewindvoerder.

Kan het bewind worden opgeheven?
Een opheffingsverzoek dient verzonden te worden naar de kantonrechter. In de brief dient onderstaande vermeld te worden;

  • uw voornamen, naam, adres en woonplaats
  •  de datum waarop u het opheffingsverzoek schrijft
  • dat u vraagt om beëindiging van bewind en waarom (verzoek en gronden)
  • de naam, het adres en de woon- of vestigingsplaats van de bewindvoerder
  • uw handtekening


Tijdens de zitting bespreekt de kantonrechter het verzoek met alle aanwezigen. De rechter beslist vervolgens of de maatregel wel of niet wordt opgeheven.